Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023 (dále jen „Program“).

Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2022 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023 v 23:59 hod.

Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

 

 

Komu je Program určen:

  • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a

  • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023.

Na co lze dotaci získat:

Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby)

Maximální výše dotace

a)

Instalace tepelného čerpadla
(instalace v novostavbě, náhrada původního zdroje tepla)

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

100.000,- Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60.000,- Kč

b)

Instalace solárního termického systému

50.000,-  Kč

c)

Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy

8000,- Kč

Opatření II. (pro bytové domy)

 

d)

Instalace tepelného čerpadla
(náhrada původního zdroje tepla)

400.000,- Kč

e)

Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů

100.000,- Kč

Skutečná výše dotace nemůže překročit 50 % doložených způsobilých nákladů (v případě písmene e) 30 %).

ádost je možné podávat před, v průběhu i po realizaci Projektu.

Žádosti podané před nebo v průběhu realizace Projektu doplněné o nezbytné doklady budou Akceptovány a Žadatel má po této Akceptaci Žádosti 6 měsíců (nejpozději do 30.9.2023) na realizaci Projektu a dodání povinných dokladů o realizaci Projektu. Po tuto dobu mají v rámci Programu rezervovány finanční prostředky ve výši maximální možné dotace.

Žádosti podané po realizaci Projektu doplněné o nezbytné doklady budou rovnou předkládány ke schválení poskytnutí dotace příslušnému orgánu HMP.

V případě vyčerpání celkových finančních prostředků Programu budou případní zájemci o Dotaci informováni o této skutečnosti na těchto stránkách a současně budou pozastaveny Akceptace Žádostí. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

U všech typů Projektů je Dotace poskytována ex post po předložení všech dokladů o realizaci Projektu, a to bezhotovostně na účet Žadatele uvedený v Žádosti.

Podrobnosti ohledně administrace Žádosti naleznete v rámci plného znění Programu.

 

Plné znění Programu Čistá energie Praha

 

Kontakty:

Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.

Jméno

Email

Telefon

Jiří Doubrava

jiri.doubrava@praha.eu

236 00 4314

Bc. Pavel Lášek

pavel.lasek@praha.eu

236 00 4206


Seznam dokumentů ke stažení: