Reklamační řád

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Climate CZ s.r.o.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Na struze 227/1
IČ: 07406193
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze odd. C 300500 
 
KONTAKT
 
tel.: +420 214 214 722
 

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ

Ing. Pavel Sehnal | Jednatel

 

Pro řešení reklamací navštivte naši službu

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

 

Úplný text Reklamačního řádku:

Reklamační řád

Climate CZ s.r.o. - Dešťovka.eu     

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Na struze 227/1    

identifikační číslo: 07406193

zapsané v obchodním rejstříku C 300500 vedená u Městského soudu v Praze   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.destovka.eu.   
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Reklamční řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti  Climate CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na struze 227/1, 110 00 , identifikační číslo:   07406193, zapsané v obchodním rejstříku C 300500 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Climate") se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Climate CZ s.r.o.  a u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“)

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího, neupravené reklamačním řádem, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), respektive zákonem o Obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu OP a Reklamačního řádu má přednost Reklamační řád.

3. Zákazníkem internetového obchodu Climate CZ s.r.o. je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni také jako „Kupující“.

4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží pro vadu, na kterou Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, nebo kterou Kupující sám způsobil.

4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.