19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním

19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.3 – Realizace protipovodňových opatření

Opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

Termíny výzvy

 • Vyhlášení výzvy - 14.9.2022
 • Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí - 14.9.2022
 • Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí - 31.10.2023

 

Obraťte se na nás pro KONZULTACI ZDARMA

Máte zájem o dotaci?

Kontaktní formulář

Příjemci podpory

 • Kraje, obce, města
 • Státní podniky, Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Spolky, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby podnikající (pouze pro typové projekty vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Míra podpory

 • 1.3.3 - 85 % + 15 % (realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi), příp. dle VP /de minimis;
 • 1.3.4 - až 100 % v územích ohrožených povodněmi, 85 % hospodaření se srážkovou vodou u stávajících budov v zastavěném území a pro přírodě blízká opatření mimo zástavbu + 10 % (propojené systémy prvků modrozelené infrastruktury), redukce na 30 % (projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť), příp. dle VP / de minimis  

Typy podporovaných projektů

Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
 • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
 • Uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně úpravy hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze, opravy hráze, rekonstrukce technických objektů související s bezpečností vodního díla a odstranění části sedimentů související se zajištěním bezpečností vodního díla
 • Eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky

Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod

 • Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku), včetně vystrojení nádrže technologickým zařízením k vyvedení vody na povrch.
 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž), vč. nezbytného trubního vedení.
 • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, vč. nezbytného trubního vedení.
 • Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady), vč. nezbytného trubního vedení
 • Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které plní více ekosystémových funkcí (např. jezírka a biotopy, mokřadní zahrady nebo tůně)
 • Závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně využívající výhradně akumulovanou srážkovou vodu jako součást projektu na hospodaření s dešťovou
  vodou (HDV)
 • Systémy decentrálního odvodnění dle principů HDV s charakteristickou sestavou – na začátku zařízení k předčištění srážkové vody filtraci skrz vegetační střechu, půdní filtr (např. průleh) nebo jiný propustný povrch, následná retence se vsakem do podzemí v max. bezpečné míře a s regulovaným odtokem do povrchového toku nebo kanalizace
 • Systémy modrozelené infrastruktury (MZI)
 • Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, pokud bude jejich funkce začleněna do decentrálního systému odvodnění dle principů HDV nebo systému MZI, tzn. funkce konstrukce propustného povrchu bude filtrační a čistící (jako např. u průlehu nebo u vegetační střechy) a na decentrální systém odvodnění nebo systém MZI bude navazovat
 • Zelené střechy (jejich výstavba a přestavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody – keramické, plechové atd. na konstrukce s povrchy s akumulační schopností)
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních užití.

 

Obraťte se na nás pro KONZULTACI ZDARMA

Máte zájem o dotaci?

Kontaktní formulář

 OPŽP - destova voda

Doporučení k návrhu a realizaci

Přestože není srážková voda obecně zdravotně závadná, není možné ji v žádném případě použít k: vaření a pití, osobní hygieně nebo umývání nádobí!

Je zakázáno přímé propojení potrubních systémů pitné a srážkové vody! Rozvod srážkové vody musí být vždy oddělen od rozvodu pitné vody!

Při montáži jednotlivých prvků systému by měly být důsledně dodržovány pokyny k dopravě a manipulaci, instalační podklady a technické manuály uváděné výrobci. Jejich nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku!

V místech kde hloubka výkopů překročí 1,3 m, by mělo být provedeno statické zajištění stěn vhodným pažením např. příložným pažením s rozpěrami.

Před stavbou by měla být ověřena hloubka podzemní vody v lokalitě. V případě vyšší hladiny podzemní vody (1,5 m p.t.) bude použití výrobků a zařízení konzultováno s výrobcem do dodavatelem a případně bude zvolena odpovídající varianta výrobku.

 

Věděli jste že?

Potřebnou velikost nádrž si jednoduše spočítáte s naší kalkulačkou velikosti nádrže. Ať vyberete správnou nádrž.

Výpočty jsou pouze orientační dle vložených parametrů a nemusí plně korespondovat s realitou. Do výpočtu vstupují i další parametry (sklon střechy, druh krytiny a další).

Kalkulačka velikosti nádrže