Výsadba stromů - NPŽP - dotace 100 % pro celou ČR

Výsadba stromů - dotace z NPŽP i v roce 2022

V tomto roce byla vyhlášena výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - Individuální projekty z Národního programu Životní prostředí k poskytnutí podpory k zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích.

Žádost je možné podávat do 30.12.2023 nebo do vyčerpání alokace 200 mil. Kč. Maximální podpora je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů. Přičemž výše podpory pro jeden projekt je v rozmezí 151 000 a 250 000 Kč (tedy cca 40-100 sazenic dle jejich velikosti).

 

 

Kdo může žádat o dotaci v rámci Výsadby stromů?

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Kde můžete realizovat projekt?

Projekt musí být realizován na veřejně přístupných místech –může být omezené provozní dobou. Nevhodné je místo, které je oplocené. Výsadba je možná jak na pozemcích v rámci intravilánu obcí i ve volné krajině v celé ČR.

Podmínky výzvy

 • V rámci jednoho katastrálního území, může být podána pouze jedna žádost (žádost se může vztahovat na více pozemků)
 • Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu výsadby – trvalé bydliště, vlastnictví pozemku….
 • Vysazované stromy jsou listnaté a musí být na stanoviště vhodné.
 • Stromy nesmí sloužit k podnikatelským účelům – plantáž dřevin, intenzivní ovocný sad….
 • Žadatel je povinen zajistit udržitelnost projektu 10 let od ukončení výsadby.
 • Povinnost registrace do mapy výsadeb.
 • Na realizaci výsadby jsou zpravidla 3 roky. 

Výpočet maximální výše podpory

Podpora je vypočítávána z několika dílčích částí, které jsou na konci sečteny.

 • Pořízení příslušného počtu vysazovaných stromů.
 • Zajištění závlahy, dle celkového počtu stromů.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci (max. 10 % z celkové částky podpory).
 • Podpora na zajištění publicity projektu (max. 500 Kč).

Stromy jsou rozděleny do několika cenových skupin dle velikosti obvodu kmínku.

 • Špičák (do 8 cm obvodu kmínku v 1 metru) – 1050 Kč
 • Odrostek (8-10 cm obvodu kmínku v 1 metru)- 1700 Kč
 • Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 10-12 cm- 3300 Kč
 • Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 12 cm a více - 5000 Kč

 

 A jak to s výsadbou chodí u nás, když nám pošlete poptávku s žádostí o spolupráci?

 1. Zhodnotíme, zda je vhodné na daném pozemku výsadbu provést.
 2. Kontaktujeme Vás ohledně detailů.
 3. Zašleme Vám cenovou nabídku spolupráce (vypracování odborného posudku a administrace žádosti o dotaci)
 4. Navrhneme řešení.
 5. Pokud nemáte žádné výhrady a vše je podle Vašich představ, žádáme o dotaci.

Platbu od Vás žádáme až v momentu, kdy je jisté, že žádost o dotaci je úspěšně akceptována.

Pokud Vás tato výzva MŽP zaujala, neváhejte nás kontaktovat zde: 

 

Mám zájem o dotaci - www.vysadbastromu.cz

 

Podporované výdaje

1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h)

2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby

3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu

4) Výdaje související s publicitou projektu