Jak vybrat septik, jak velký a jak často vyvážet

Jak vybrat septik pro rodinný dům: Průvodce výběrem a instalací, výpočtem velikosti

Život ve venkovském prostředí s sebou nese mnoho výhod, ale i zodpovědností. Jednou z klíčových úloh při výstavbě nebo renovaci rodinného domu na venkově je správný výběr septiku. Septik, neboli čistič odpadních vod, hraje klíčovou roli při zpracování a čištění domácích odpadních vod, což je nezbytný krok pro ochranu životního prostředí a zajištění zdraví rodiny. Zde je průvodce, který vám pomůže vybrat ten správný septik pro váš rodinný dům.

 1. Stanovení potřeb rodiny: Nejdříve je důležité zvážit, kolik lidí bude v domě trvale žít. Rodiny s více členy vyžadují větší kapacitu septiku. Rozhodněte se také, zda plánujete rozšíření rodiny, což by mělo být zohledněno při výběru.

 2. Typy septiků: Existují různé typy septiků, včetně anaerobních a aerobních systémů. Anaerobní systémy nevyžadují kyslík pro rozklad odpadních látek, zatímco aerobní systémy používají kyslík. Každý typ má své vlastní výhody a nevýhody, a proto je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

 3. Velikost a kapacita: Kapacita septiku by měla být přiměřená počtu obyvatel domu a měla by být schopna zpracovat odpadní vody vytvářené během běžného denního provozu. Výrobci septiků obvykle udávají maximální kapacitu svých produktů, a je dobré zvolit septik s rezervou, aby byl schopen zvládnout i případné nároky nad rámec běžného používání.

 4. Lokalita a půdní podmínky: Před výběrem septiku je nezbytné provést studii půdy na místě, kde bude septik instalován. Různé typy půd mohou vyžadovat různé typy septiků. Například písčitá půda může vyžadovat jiný typ septiku než hlinitá půda. Navíc je důležité zvážit hladinu spodní vody, která může ovlivnit efektivitu septiku.

 5. Regulace a povolení: Při výběru septiku je důležité zkontrolovat místní stavební předpisy a regulace. Některé oblasti mohou vyžadovat specifické typy septiků nebo dodatečné opatření pro ochranu životního prostředí. Získání všech potřebných povolení před instalací septiku je klíčové pro zabránění budoucím problémům.

 6. Údržba a provozní náklady: Při výběru septiku je dobré zvážit i náklady na údržbu a provoz. Některé septiky vyžadují pravidelnou údržbu, jako je odstraňování usazenin nebo kontrola filtračních systémů. Je důležité zahrnout tyto náklady do celkového rozpočtu.

Celkově vzato, výběr septiku je důležitým krokem při výstavbě nebo renovaci rodinného domu. Je dobré se poradit s odborníky na úpravu odpadních vod a využít jejich znalostí při rozhodování. Investice do kvalitního septiku bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na životní prostředí a pohodlí vaší rodiny.

Související legislativa okolo septiku

V české republice platí několik legislativních opatření, která regulují instalaci a provoz septiků. Zde jsou některé z klíčových právních předpisů:

 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách: Tento zákon je základním právním předpisem týkajícím se vodního hospodářství v České republice. Stanovuje základní principy nakládání s vodou, včetně čištění odpadních vod. Septiky spadají do kategorie malých čistíren odpadních vod a musí být nainstalovány a provozovány v souladu s tímto zákonem.

 2. Vyhláška č. 494/2005 Sb., o podmínkách užívání vod a způsobu odvádění odpadních vod: Tato vyhláška detailně specifikuje podmínky, které musí být splněny při odvádění odpadních vod. Vztahuje se i na domovní čističky odpadních vod, včetně septiků. Vyhláška obsahuje technické požadavky na septiky a pravidla pro jejich instalaci.

 3. Vyhláška č. 83/2012 Sb., o stanovení technických požadavků na malé domovní čistírny odpadních vod: Tato vyhláška upřesňuje technické normy a požadavky na malé čističky odpadních vod, což zahrnuje i septiky. Stanovuje parametry, které septiky musí splňovat, aby byly v souladu se zákony.

 4. Místní stavební předpisy: Města a obce mohou mít vlastní stavební předpisy, které specifikují požadavky na septiky v daném regionu. Je důležité získat informace od místních stavebních úřadů a dodržovat všechny předpisy platné v dané lokalitě.

Při výběru, instalaci a provozu septiku je klíčové konzultovat s místními autoritami a odborníky na vodohospodářství, aby bylo zajištěno plné dodržení všech platných právních předpisů. Často je doporučeno zpracování Projektové dokumentace a vyřízení Povolení. Důsledná a správná instalace septiku podle platných normativů je klíčová pro prevenci negativních dopadů na životní prostředí a dodržení právních předpisů v oblasti odpadních vod.

Jak na výpočet velikosti septiku pomocí EO

Výběr velikosti septiku podle ekvivalentních obyvatel je dalším způsobem, jak dimenzovat čističku odpadních vod na základě počtu obyvatel v domácnosti. Ekvivalentní obyvatelé se používají k přibližnému vyčíslení celkové zátěže na systém čištění odpadních vod. Níže je uveden postup pro výběr velikosti septiku pomocí této metody:

 1. Stanovení Ekvivalentních Obyvatel (EO):

  • Prvním krokem je určení ekvivalentních obyvatel pro každého skutečného obyvatele. Například dospělý může být považován za jednoho ekvivalentního obyvatele, zatímco děti mohou být považovány za částkové ekvivalenty (například 0,5 EO).
  • Sečtěte všechny ekvivalentní obyvatele v domácnosti.
 2. Výpočet Denního Odběru Vody (Q):

  • Zjistěte průměrný denní odběr vody na osobu (litry na osobu za den).
  • Vynásobte průměrný denní odběr vody na osobu počtem ekvivalentních obyvatel.

  Q=P
  ×pru˚meˇrnyˊ den

  kde
  je celkový počet ekvivalentních obyvatel v domácnosti.

 3. Výpočet Potřebného Objemu Septiku (V):

  • Určete potřebný objem septiku na základě průměrného denního odběru vody a času retence.


  kde
  je průměrný denní odběr vody a
  je čas retence.

 4. Kontrola Podmínek Lokality:

  • Ověřte specifické podmínky lokality a typ půdy. Některé oblasti mohou vyžadovat větší filtrační plochu nebo mohou mít specifické požadavky na septiky.
 5. Konzultace s Odborníky:

  • Je vhodné konzultovat s odborníky na vodohospodářství, kteří vám mohou poskytnout konkrétní rady a doporučení v souladu s místními normami a předpisy.

Obecný výpočet velikost septiku

Při stanovování velikosti septiku pro rodinný dům je nutné vzít v úvahu několik faktorů a provést určité výpočty. Zde jsou klíčové aspekty, které by měly být zahrnuty:

 1. Průměrný denní odběr vody (ADWF): ADWF je množství vody, které domácnost průměrně spotřebuje během jednoho dne. Toto číslo je klíčovým faktorem při určování velikosti septiku, protože odpadní vody jsou přímo spojeny s spotřebou vody. ADWF se obvykle vyjadřuje v litrech na den.

  kde  je počet obyvatel v domácnosti a  je průměrná spotřeba vody na osobu za den.

 2. Čas retence (RT): Čas retence je doba, po kterou jsou odpadní vody v septiku, než jsou vypuštěny. Tento parametr je důležitý pro správné rozkládání organických látek a sedimentace pevných částic. Obvyklý čas retence pro septiky se pohybuje mezi 24 a 48 hodinami.

  kde
  je objem septiku ve vhodných jednotkách a
  je denní odběr vody.

 3. Objem septiku (V): Objem septiku je určen kombinací průměrného denního odběru vody a času retence. Pro zajištění efektivní čistící kapacity by měl být objem septiku dostatečný.


  kde

  je průměrný denní odběr vody a
  je čas retence.

 4. Plocha filtrovacího pole: Po vyčištění v septiku jsou čištěné vody přečerpávány do filtrovacího pole, kde dochází k dalšímu biologickému zpracování. Plocha filtrovacího pole by měla být dostatečná pro účinné absorbování vyčištěných vod. Plocha se může lišit podle typu půdy.


  kde
  je plocha filtrovacího pole,
  je průměrný denní odběr vody a  je koeficient závislý na typu půdy.

Je důležité mít na paměti, že tyto výpočty jsou obecné a mohou se lišit v závislosti na specifických podmínkách lokalizace a typu septiku.