Dotace Velká dešťovka OPŽP

144. výzva OPŽP- Velká Dešťovka 2020 - pro veřejné subjekty

 

 

Příjem žádostí od 3. 2. 2020 do 1. 3. 2021

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu.

 
 1. Akumulace dešťové vody na zálivku (příp. i WC)

Dotace 85 % na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady vč. stavebních prací a rozvodů

2. Přeměna nepropustných povrchů za propustné

Dotace 85 % na rekonstrukci zpevněných ploch, které neumožňují zasakování dešťové vody

3. Vsakovací systémy s retenčním prostorem

Dotace 85 % na řešení zasakování dešťové vody případně k dalšímu využití např. k zálivce zahrady 

4. Ostatní přijatelné  projekty
Dotace 85 % na plošný vsak, vsakovací průleh, poldry, průleh s rýhou, vsakovací nádrž, a další ...

 

 
  
 1. Akumulace dešťové vody na zálivku (příp. i WC)
Na dotaci dosáhnou:
 • veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve a další
 • ti kteří se rozhodnou akumulovat dešťovou vodu v nádržích a budou ji využívat na zalévání zahrady, veřejné zeleně nebo jako vodu užitkovou
 • způsobilé jsou náklady na samotnou nádrž, na práce, na rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy i na rekonstrukci dešťových svodů
 • v případě napojení WC je možné také podpořit vnitřní zdravotechnické instalace a rozvody užitkové vody
 • dotace 85 % se vztahuje i na projektovou dokumentaci, technický dozor i samotnou přípravu žádosti o dotaci
 Příjemci podpory:

Obce a města, Svazky obcí, Spolky (FC, TJ a další), Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnost

 

2. Přeměna nepropustných povrchů za propustné a polopropustné

 

Na dotaci dosáhnou:
 • veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve a další
 • ti kteří se rozhodnou přeměnit nepropustné plochy na plochy polopropustné či propustné
 • jedná se především o parkoviště, místa setkávání občanů, plácky a shromaždiště, ale i cesty či ulice
 • způsobilé jsou náklady na materiál, práci, projektovou přípravu, technický dozor a dotace 85 % je i na samotnou přípravu žádosti o dotaci
 

3. Vsakovací systémy s retenčním prostorem

 

Na dotaci dosáhnou:

 • veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve a další
 • ti kteří se rozhodnou dešťovou vodu zasakovat místo toho aby ji odváděli do kanalizace
 • způsobilé jsou náklady na samotnou nádrž, na práce, na rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy i na rekonstrukci dešťových svodů
 • v systémech zasakování je možná i částečná akumulace a využití dešťové vody
 • dotace 85 % se vztahuje i na projektovou dokumentaci, technický dozor i samotnou přípravu žádosti o dotaci

 

 

4. Ostatní přijatelné projekty

 Dešťovka - dotační program - 3. Využití šedé odpadní vody

Na dotaci dosáhnou:

 • obce, města, spolky, veřejné subjekty a církve
 • dotaci je možné využít i na jiné technické projekty kde se vhodně využije dešťová voda
 • může se jednat o zasakovací průlehy, retenční a akumulační malé vodní nádrže a podobné projekty
 • opět je dotace 85 % i na projektovou dokumentaci, technický dozor i samotnou přípravu žádosti do OPŽP

 

Naše služby

Kompletní administrace - Naše služby lze zařadit do projektu jako způsobilý výdaj a tedy dotace 85 % je i na:
 • projektovou dokumentaci
 • podání žádosti 
 • administraci a TDS
  

Postup spolupráce 

1. Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení
Jsme držiteli oprávnění ČKAIT
 
2. Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci
Již jsme získaly přes 300 projektů dotací
 
3. Organizace výběrového řízení, žádost o platbu
Máme vlastní oddělení přípravy veřejných zakázek
 
4. Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let
Těšíme se na spolupráci
 

Kontakt

 

Reference a zkušenosti

Naše společnost Anylopex plus s.r.o. respektive její divize AG Grant.cz,  AG Energy.cz a AG Projekt.cz již za dobu 6 let v oblasti dotačního poradenství a projektování staveb realizovala přes 350 projektů ze strukturálních fondů OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a národních dotací NZÚ, Dešťovka a Kotlíková dotace.