Čistírna odpadních vod

Čistička odpadních vod (správně spíše čistírna) pro rodinné domy je zařízení, která slouží k čištění odpadních vod produkovaných v domácnostech. Je navržen tak, aby se zlepšila kvalita odpadní vody a minimalizovala její negativní dopad na životní prostředí.

Taková čistička je instalována přímo na pozemek rodinného domu a zpracovává odpadní vody, které vznikají při používání toalet, sprch, umyvadel, kuchyňských dřezů a dalších sanitárních zařízení v domácnosti. Hlavním cílem čističky odpadních vod je odstranění nečistot, přebytečných živin a škodlivých látek z odpadní vody, aby byla vhodná k vyprázdnění do životního prostředí, například do přírodních toků nebo do podzemních vod.

Funkce čističky odpadních vod pro rodinné domy se obvykle skládá z několika fází. Patří sem mechanické čištění, kdy se odstraňují větší nečistoty, pevné částice, biologické čištění, kterým se voda pomocí mikroorganismů a bakterií, a chemické čištění, které se používá pro odstranění specifických látek, jako jsou těžké kovy nebo chemické chemikálie.

Po procesu čištění odpadní vody se čistá voda buď rekultivuje a používá se pro zavlažování nebo se neškodným způsobem vrátí do životního prostředí, například do řek, jezer nebo podzemních vod.

Čističky odpadních vod pro rodinné domy jsou důležitým prvkem odpadového managementu a patří k ochraně životního prostředí tím, že znečištění vodních toků a podzemních vod.