Nádrž na dešťovou vodu k obetonování - 8m3

Kód: SPC_NKO8
28 890 Kč –12 %
jímka k obetonování
28 890 Kč –12 % 25 390 Kč / ks 20 983,50 Kč bez DPH
Externí sklad (2 ks)
Můžeme doručit do:
17.6.2024

Plastové samonosné jímky z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu. Retenční nádrž na dešťovou vodu k obetonování - objem 8 m3

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jímky kruhové - jímka k obetonování

Jímku k obe­to­no­vá­ní je možné vy­u­žít jak na splaš­ko­vé vody, tak na sběr deš­ťo­vé vody. Tyto jímky jsou vhod­né do míst, kde hrozí vyšší sta­tic­ké za­tížení. Plášť jímky k obe­to­no­vá­ní je nutné ob­sy­pat be­to­nem. Tato jímka splňuje po­ža­dav­ky na ce­list­vost a vo­do­těs­nost,je po­cho­zí.

Plas­to­vé jímky k obe­to­no­vání lze vy­ro­bit ve všech mož­ných roz­mě­rech, v na­bíd­ce jsou stan­dar­di­zo­va­né roz­mě­ry, na přání lze jímku zho­to­vit dle po­ža­dav­ků a roz­mě­rů.

Jímky se vy­rá­bě­jí v ku­ba­tu­ře od 1 m3 až do 100 m3.

Kon­strukč­ní ře­še­ní  jímky

Jímka k obe­to­no­vá­ní je kon­stru­o­vá­na jako ce­lo­plas­to­vá uza­vře­ná ná­do­ba vy­ro­be­ná z po­ly­pro­py­le­no­vých desek o síle 5-10 mm. Sváry jsou ex­tru­do­va­né a 100% těsné.

Jímka k obe­to­no­vá­ní je po celém svém ob­vo­du opat­ře­na žebry, ve kte­rých jsou při­pra­ve­ny ot­vo­ry na ro­xo­ro­vý drát.

Víko plas­to­vé jímky je kon­stru­o­vá­no jako po­cho­zí, je o síle 8 mm, víko je dále vy­žeb­ro­vá­no a uvnitř jímky jsou umís­tě­ny pod­půr­né vzpě­ry.

Jímka  je opat­ře­na re­viz­ní šach­tou (ko­mín­kem) o prů­mě­ru 600 mm a plas­to­vým po­cho­zím de­klem.

Plas­to­vá jímka je na přání zá­kaz­ní­ka osa­ze­na vto­ko­vým po­trubím dle spe­ci­fi­ka­ce.

Tech­nic­ké ná­kre­sy jímky k obe­to­no­vá­ní

Jímku je možné osa­dit pří­to­ko­vým po­trubím DN110,DN125, DN160 - zá­le­ží na spe­ci­fi­ka­ci zá­kaz­ní­ka. Výšku re­viz­ní­ho ot­vo­ru je také možno upra­vit dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka, stan­dard­ní výška re­viz­ní­ho ot­vo­ru je 20cm. Jímku je možné opat­řit pře­pa­do­vým po­trubím (jímka na vodu).

 Jímka k obetonování 8m3 je vyrobena z certifikovaných PP desek (životnost 60let).  Jímka k obetonování 8m3 je osazena přítokovým a odtokovým potrubím dle požadavku zákazníka. Žebrování plastové jímky je provedeno zvenku nádrže viz. foto.Víko plastové jímky k obetonování je pochozí, tloušťka víka je 8mm. Plastovou jímku je možné předělat na nádrž na vodu. 

Osazení jímky je dle montážního návodu výrobce dodaného s jímkou. K septiku je dodaná veškerá potřebná dokumentace ke kolaudaci. 


Rozměry: Průměr=2650mm, výška=1500mm – výšku je možné donastavit revizním otvorem (komínkem) libovolné výšky.

Usa­ze­ní jímky

Po vý­ko­pu jámy se při­pra­ví be­to­no­vý pod­klad o síle cca 10-15 cm, po usa­ze­ní jímky na be­to­no­vý pod­klad se na­po­jí pří­to­ko­vé po­tru­bí a při sou­čas­ném na­pouš­tě­ní vodou může začít be­to­náž jímky. Kom­plet­ní mon­táž­ní návod je dodán k jímce.

Vý­ho­dy sa­mo­nos­ných jímek

  • Nízká hmot­nost
  • Dlou­há ži­vot­nost
  • Che­mic­ky odol­ný ma­te­ri­ál
  • Jed­no­du­chá ma­ni­pu­la­ce
  • Vyšší odol­nost

Dále se za­bý­vá­me vý­ro­bou sa­mo­nos­ných jímek a dvou­pláš­ťo­vých jímek.

Technické parametry:

Objem 8.000l / 8m3

Výška 1,5m

Vnitřní průměr 2,65m

 

Výška revizního komínu 20cm (max. zdarma 30cm)

Váha 135 kg

K nádrži obdržíte všechny potřebné dokumenty pro kolaudaci, tj. protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti septiku, prohlášení o shodě, záruční list, montážní návod.

Plastové retenční nádrže jsou vyráběny z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu, tak jak je to u konstrukčního a technického polypropylenu. Primární polypropylen je výrobcem dodáván v široké škále barev dle RAL a pouze u nádrží z primárního polypropylenu zákazník obdrží certifikát materiálu, který garantuje prvotřídní kvalitu, požadované fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu, tzn. i dlouhou životnost plastových nádrží vyrobených z tohoto typu plastu

Doplňkové parametry

Kategorie: Samonosné na desku
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 142 kg
Objem (m3): 6 - 8 m3
Konstrukce: K obetonování
Objem: 8000l / 8m3
Výška: 1,5 m
Vnitřní průměr: 2,65 m
Revizní komín průměr: 60 cm
Výška revizního komínu: 20cm (max. zdarma 30cm)
Hmotnost: 142 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: