Montážní postup samonosné plastové nádrže

Tento obecný montážní návod, technologický popis a bezpečnostní předpis je určen pro běžně dostupné samonosné plastové nádrže u kterých je udáváno bez obetonování, povětšinou nádrže vyráběné rotačním odléváním platů do formy. Takové nádrže jsou tvarově stále, bez jakýchkoliv svarů a spojů těla nádrže a vhodně tvarované aby odolaly tlaku vody i zeminy (zde na eshopu např. výrobce GERA, ROTO).

montazni-postup-usazeni-nadrze.jpg

 

Manipulace s nádrží:

1. Při vykládce z vozidla vždy dbejte pokynů zodpovědné osoby přepravce.
2. Manipulaci přizpůsobte hmotnosti, rozměrům a tvaru nádrže. Dbejte na bezpečnostní pokyny v případě užití zdvihací či manipulační techniky. 
3. Vždy prostudujte doporučený způsob užívání či technickou specifikaci nádrže.
4. Při čištění nádrže (vstupu do nádrže) musí být přítomna další osoba.
6. Místo, kde je nádrž uložena, musí být zabezpečeno proti najetí vozidla. U většiny typů samonosných nádrží.

Usazení nádrže do výkopu:

Nádrže z PE se instalují do míst, které dobře propouští vodu. Pokud půda nepropouští vodu, musí být tato voda odváděna drenáží nebo kalovým čerpadlem.
Nádrže se instalují do spodní vody s maximální výškou 1/3 výšky nádrže. Nutná drenáž při výskytu spodní vody.

1. Vykopeme jámu z každé strany o 40 – 50 cm větší, než je rozměr nádrže.
2. Dno jámy musí být ploché a vodorovné. Na dně jámy nesmí být žádné ostré předměty ( kameny, atd.) Vytvoříme pískový podsyp zhruba tak 30 cm vysoký.
3. Na pískové lože usadíme nádrž do vodorovné polohy.
4. Nádrž obsypáváme štěrkopískem frakce 1/4 s kulatým zrnem, kulatým štěrkem se zrnitostí 2/8 nebo 4/16. Na zásyp nesmí být použita vykopaná zemina. Materiál na obsyp musí být vysoce odolný proti srážení, dobře zahuštěný a mrazuvzdorný. K zásypu nesmíme použít jílovitou půdu. Současně nesmí obsahovat ostré kameny a předměty.
5. Nádrž postupně zasypáváme a hutníme ručními pěchovadly, postupně plníme vodou. K pěchování nepoužíváme techniku!! Výška vody v nádrži musí být stejně vysoko jako výška obsypu.
6. Po vyplnění a zahuštění nádrže zhruba do poloviny připojíme přívodní potrubí a odtokové potrubí se sklonem min. 1% a opět zasypáváme a hutníme až po povrch nádrže.
7. Nakonec přiložíme víko a upevníme tak, aby bylo zajištěno před neoprávněným otevíráním ze strany třetích osob.

 

Bezpečnostní pokyny:

1. Před usazením nádrž zkontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození.
2. U nádrží používaných na dešťovou vodu, musíme umístit informační ceduli – užitková voda.
3. Při čištění nádrže (vstupu do nádrže) musí být přítomna další osoba.
4. Místo, kde je nádrž uložena, musí být zabezpečeno proti najetí vozidla.

Stěny nádrže jsou vodotěsné. Jakékoliv úbytky vody jsou nepřípustné. Materiál je 100% recyklovatelný.

Zemní práce musí provádět osoby s odbornými znalostmi!

Úhly sklonu svahu a výšku výkopů třeba provést v souladu s pokyny a předpisů BOZP!

Jakékoliv usazení nádrže, které bude v rozporu s montážním návodem či technologickým popisem poskytnutým výrobcem může být nebezpečné či nefunkčí. V krajných případech může způsobit poškození výrobku a v takovýchto případech zanikají všechna práva záruky.

Nádrže jsou samonosné, nemusí se obetonovávat !

 

Za tým Dešťovka.eu PS