2. výzva NPO–POPFK pro rok 2023 – Dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží

NPO-POPFK 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Odbahnění či případná rekonstrukce technických objektů je důležitým krokem pro zachování obnovy ekosystémů vodních ploch. Zanesené bahno a sedimenty postupně snižují jejich kapacitu, ovlivňují kvalitu vody a narušují biodiverzitu. Pro podporu odbahnění rybníků je nyní vypsána finanční dotace, které nabízejí majitelům možnost příspěvku.

Dotace na odbahnění rybníka nebo MVN a dotace na opravu hrází, přelivů, požeráků a jiných objektů a dokonce i na břehové porosty a doprovodnou výsadbu.

Výzva NPO–POPFK č. 2 pro rok 2023 – Dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 4. do 30.11. 2023, 23:59 h. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.
 • Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu Podporovaným adaptačním opatření je dílčí rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (MVN), jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce, tedy realizace jedné či více následujících činností:
  • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu) tzv "odbahnění",
  • výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.),
  • výsadby doprovodných břehových porostů
  • Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a zároveň 80 % uznatelných nákladů. (tj. maximální výši podpory odpovídají uznatelné náklady minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). 
  • Opatřeními realizovanými v této oblasti podpory je naplňován indikátor Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN).

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je poskytována až do výše 80 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
 • Maximální výše dotace je stanovena na 2,5 mil. Kč.
 • Alokace výzvy činí 36,3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o spolupráci? Potřebujete projekt nebo vyřídit dotaci? Neváhejte nás kontaktovat.