Nachytej dešťovku - dotace pro Brno

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

Lhůta pro podání žádosti v roce 2021:    1.2.2021 – 31.10.2021

Přidělení dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu města Brna na příslušný kalendářní rok.

Kdo může žádat o dotaci dešťovka v Brně?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, které byly úspěšnými žadateli o dotaci v programu Dešťovka administrovaného Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí a jejichž nemovitost na které byl projekt realizován se nachází na území statutárního města Brna.

Kolik je možné získat z dotace města Brna?

Dotace poskytována z rozpočtu města Brna je vždy ve výši 50 % z částky dotace již poskytnuté žadateli Ministerstvem životního prostředí. Výsledná částka dotace se zaokrouhluje na celé tisíce dolů. Tedy lze získat celkem 75 % na realizaci systému hospodaření s dešťovou vodu (50% od SFŽP a 25% z rozpočtu města Brna).

Povinné přílohy k žádosti v dotačním programu na podporu využití srážkové vody Nachytej dešťovku - dotace pro město Brno:

1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi žadatelem o dotaci a SFŽP (jedná se o sken smlouvy, která byla podepsána oběma smluvními stranami a na základě které SFŽP žadateli poskytuje požadovanou dotaci. Tato smlouva nemůže být nahrazena dokumentem o akceptaci požadované částky dotace, který SFŽP žadateli poskytuje ještě před samotnou realizací jeho projektu.);

2. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému.);

3. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci na níž proběhla realizace projektu.);

Kdy bude dotace vyplacena?

Zastupitelstvo města Brna bude rozhodovat o žádostech průběžně, a to zpravidla v měsíci dubnu, červnu a říjnu v roce podání žádosti. Zpravidla tedy do 90 dnů od podaní žádosti.

Chcete podrobnější informace?

1. Popis a specifikace dotačního programu Nachytej dešťovku pro město Brno - https://ekodotace.brno.cz/Dotacni-program-Podpora-vyuziti-srazkove-vody.pdf

2. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brno - https://ekodotace.brno.cz/Pravidla-B15.pdf

3. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - https://ekodotace.brno.cz/A_Zasady_16_06_2020_P_upravene.pdf

Jak podat žádost o dotaci?

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů mesta Brna se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

1. Informační systém pro podávání žádostí - https://www.brno.grantys.cz/login

2. Manuál systému Grantys - Pro žadatele a příjemce grantu - https://ekodotace.brno.cz/Manual-pro-uzivatele-systemumu-GRANTYS.pdf